Värmland

Skogarna

De stora Värmländska skogarna täcker nästan hela Värmlands yta. Det är enbart 20 procent av marken som är annat än skog. Värmland har egentligen ingen urskog utan all skog är så kallad kulturskog. Många arter av djur och växter är hotade i skogarna idag och man försöker på många vis rädda dessa arter. De stora skogsbolagen försöker att arbeta på annat sätt då de avverkar skogen och man tar mer hänsyn till naturvården idag än vad man gjort tidigare. Förr i världen brände man också skogen och detta gjorde att många växter och djur som trivs i brända marker överlevde. Detta bruk att elda har mer återupptagits nu och detta gynnar till exempel växten Svedjenäva som enbart kan växa upp efter en brand. Det finns också en del insekter som är beroende av att människan eldar skogar. Dessa unika insekter använder den varma askan för att sköta sin förökning. Skogarna i Värmland består mestadels av tall och gran, men lövskogar är inte heller ovanliga. Nästan 10 procent av Värmlands skogar består av lövträd. Här kan man faktiskt också finna några bestånd av Lind, Ask, Alm och Ek.

Sjöarna

Värmland har faktiskt så mycket som tre tusen sjöar. Detta är mycket unikt och uppskattas stort av turister som kommer från Europa. Där är det inte vanligt med så mycket vatten i landskapet. Klarälven är det stora vattendraget genom Värmland och landskapet gränsar till Vänern. Utöver dessa finns många små och större sjöar i Värmland. Många av dessa får sin försörjning av vatten från myrar och skogsmarker vilket gör att sjöarna lätt blir för sura. Stora ansträngningar har gjorts för att kalka sjöarna. De flesta vägar som leder i närheten av Vänern går förhållandevis långt från den stora sjön och det är inte så lätt att få syn på den. Vid några platser kring Vänern har man god uppsikt över sjön. Från till exempel Hammarön söder om Karlstad och Värmlandsnäs har man nära kontakt med Vänern och här finns mängder av fina små båthamnar och badplatser för den som vill bekanta sig mer med sjön.

Värmlands Finnskog

Värmlands Finnskog är ett mycket speciellt område. Hit flyttade många människor från Finland under 1500- och 1600-talet. Påverkan av den finländska kulturen är mycket stark och här finns många orter och platser som har finska namn. Finnarna hade en speciell teknik att odla upp marken och det skedde mycket med hjälp av svedjning. Denna metod innebar att skogens näringskapital frigjordes genom bränning. Man brände först ned skogen och odlade sen en speciell sorts råg i den brända marken och askan. Denna råg kallades svedjeråg och man fortsatte odla den på den brända marken till dess det inte gav så stora skördar. Efter det brände man ny mark och den mark man lämnat fick djuren sedan beta på. Den människor som flyttade till detta område från Finland byggde också sina hus med en speciell teknik. Dessa hus byggdes utan skorsten och söken leddes upp under taket. Därefter leddes röken ut genom en lucka. Dessa hus kallades för Rökstugor och det finns några sådana byggnader kvar i Värmlands Finnskog. Det kan vara ett trevligt utflyktsmål att besöka en sådan Rökstuga.